Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII:

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Ảnh: VGP
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Ảnh: VGP
Lên top