Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Giới thiệu cán bộ phải gắn trách nhiệm tập thể với trách nhiệm cá nhân

Ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: PV
Ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: PV
Ông Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: PV
Lên top