Gió mùa đông bắc tăng cường đi sâu vào phía Nam, nhiệt độ tiếp tục xuống thấp