Đà Nẵng:

Giếng nước bất ngờ nóng khiến nhiều người xôn xao