HẢI PHÒNG KIẾN NGHỊ BỘ GDĐT THẬN TRỌNG KHI TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐÀO TẠO VNEN

Giáo viên khổ, phụ huynh phàn nàn con dốt