Giảm hội nghị, hội thảo, Gia Lai tiết kiệm 60,5 tỉ đồng