Giai đoạn 2016 - 2020: Chính phủ phê duyệt trên 1 triệu tỉ đồng đầu tư 21 chương trình