Gạt bỏ dư luận, Yên Bái tái khẳng định 'đường nứt do ao'