Gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với khu vực