Gần 250.000 biên chế công chức năm 2021 được phân bổ thế nào?

Tổng số biên chế năm 2021 là 249.650 (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế). Ảnh ĐH
Tổng số biên chế năm 2021 là 249.650 (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế). Ảnh ĐH
Tổng số biên chế năm 2021 là 249.650 (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế). Ảnh ĐH
Lên top