Ga Sài Gòn nhận đăng kí mua vé tàu Tết tập thể đến hết ngày 20.9