Formosa phải đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu mới cho vận hành theo thiết kế