CỐT LÕI CỦA ĐẠO ĐỨC BÁO CHÍ:

Đúng sự thật, bảo vệ lẽ phải, vì con người