Dừng mọi cuộc họp không cần thiết để phòng, chống bão số 3