CẤM CÔNG CHỨC UỐNG RƯỢU BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC:

Đừng đánh trống bỏ dùi!