Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”. Ảnh: Tùng Giang
Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”. Ảnh: Tùng Giang
Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”. Ảnh: Tùng Giang
Lên top