Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - những vấn đề lý luận và thực tiễn mới

Tùng Giang |

Ngày 16.6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Hội thảo nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ và sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về các văn kiện Đại hội XIII; đề xuất những giải pháp xây dựng, triển khai kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn.

Khắc phục khâu còn yếu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám Đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Văn kiện Đại hội XIII là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hệ thống các Văn kiện cũng thể hiện nhiều điểm mới toàn diện như: Từ trong cách làm và quá trình chuẩn bị các dự thảo, cách tiếp cận xây dựng Văn kiện, chủ đề đại hội, bài học kinh nghiệm, đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, xác định bối cảnh phát triển đất nước, nội dung và cách xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới.

Từ đó, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu dự hội thảo đánh giá đúng thực trạng, định vị đất nước trong sự phát triển của thế giới và khu vực, đưa ra các thảo luận, khẳng định sự đúng đắn, tính khả thi của khát vọng, tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII đã đề ra.

Ngoài ra, hội thảo cần luận giải kỹ, nhất là phân tích các bước triển khai cụ thể, đồng bộ, nhất quán từ định hướng chiến lược đến nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá được đề cập đến trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Quán triệt Văn kiện Đại hội XIII và những bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời gian qua, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu phân tích, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và bổ sung, hoàn chỉnh lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông Thắng khẳng định, việc vận dụng, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn đòi hỏi các tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo nêu cao trách nhiệm chủ động, tự giác và phải tự xây dựng được các chương trình hành động cụ thể. Tuy nhiên, cần phải chú ý tinh thần đổi mới sáng tạo, tránh dập khuôn, giáo điều, máy móc để làm sao có thể khắc phục được khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng còn yếu.

Nhiều khái niệm mới lần đầu xuất hiện trong Văn kiện

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã nêu một số điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho biết, nhiều khái niệm mới lần đầu tiên được xuất hiện không chỉ phản ánh về mặt nội dung mà chứa đựng cả phương thức phát triển mới như các khái niệm về quốc gia phát triển, quản trị quốc gia, chỉ số hạnh phúc, kinh tế tập đoàn… Văn kiện cũng có nội dung đề cập đến việc cơ cấu lại mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, giữa khu vực nhà nước với khu vực ngoài nhà nước, giữa yếu tố trong nước với yếu tố quốc tế, giữa quản trị quốc gia với quản trị vùng và địa phương, giữa đô thị và nông thôn, giữa động lực vật chất và động lực tinh thần…

Tại hội thảo, các tham luận đã nêu bật, làm rõ những nhận thức lý luận mới của Đại hội XIII để nâng cao khả năng đi vào thực tiễn, từ đó đóng góp vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước trong giai đoạn tới.

Các đại biểu dự hội thảo đều nhất trí cho rằng, việc nghiên cứu, thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng phổ biến, học tập, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn tạo sự đồng thuận, phát huy tính tích cực của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.

Trả lời báo chí bên lề cuộc hội thảo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần triển khai xung quanh nội dung quán triệt chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021.

Cụ thể, theo ông Tấn, đây là định hướng, mục tiêu chung có tính chất chiến lược của toàn bộ lý tưởng phấn đấu của Đảng và mục tiêu phấn đấu tối thượng của chế độ ta. Tuy nhiên, ở thời điểm này cần phải đặt ra trong môi trường đặc biệt.

Ông Tấn giải thích, hiện nay, chúng ta đang xây dựng đất nước trong một bối cảnh quốc tế vô cùng phức tạp và chúng ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường. Do đó, những tác động bên ngoài sẽ càng phức tạp. Ông nhấn mạnh, đây là lúc cần phát huy ý chí độc lập, tự chủ, tự cường với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tạo nên lớp bảo vệ quan trọng cho vấn đề an ninh, an toàn bền vững; đảm bảo thắng lợi của công cuộc phát triển đất nước.

Theo ông Tấn, vấn đề đầu tiên cần giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Từ đó mỗi đảng viên phải có trách nhiệm làm công tác tư tưởng, khuyến khích, động viên người thân rồi tiếp đó là quần chúng nhân dân.

Trong Nghị quyết Đại hội XIII có một yêu cầu rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là “làm tốt công tác đánh giá cán bộ”. Đây là công việc khó nhưng phải làm, bởi nếu không làm tốt công tác cán bộ sẽ không thể biết ai là người có tài và sẽ gặp khó để chọn lựa người có thể phát huy khả năng tốt nhất phục vụ công cuộc xây dựng phát triển đất nước, phục vụ nhân dân. T.Giang

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Phạm Đông |

Ngày 20.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký và ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN |

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Song Minh |

Trong bài viết “Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Phạm Đông |

Ngày 20.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký và ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Hà Tĩnh quyết tâm phát triển nhanh, bền vững

TRẦN TUẤN |

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Hà Tĩnh xác định linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để có chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu

Phạm Đông |

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh.” Trao đổi với Báo Lao Động, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng thì mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng.

Đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng với khát vọng phát triển của đất nước

Song Minh |

Trong bài viết “Đường lối đối ngoại Đại hội XIII với khát vọng phát triển của đất nước”, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII chỉ ra, nhiệm vụ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới trở nên quan trọng và nặng nề, vừa nhằm thích ứng và ứng phó với bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, vừa phục vụ những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước giai đoạn tới.