Đưa kịp thời một bếp trưởng trên tàu nước ngoài vào bờ cấp cứu