Dự Luật tín ngưỡng, tôn giáo là phên giậu cho những người hoạt động tôn giáo