Dự Luật An ninh mạng đề nghị bỏ quy định đặt máy chủ quản lý dữ liệu tại Việt Nam

Toàn cảnh Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách (Ảnh: QH)
Toàn cảnh Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách (Ảnh: QH)
Toàn cảnh Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách (Ảnh: QH)