Dư luận đánh giá cao ý nghĩa và giá trị nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt bạn đọc không chỉ gây ấn tượng sâu sắc với nhân dân Việt Nam mà còn được kiều bào, dư luận tiến bộ trên thế giới đón nhận, đánh giá cao về ý nghĩa và giá trị nội dung. Chúng tôi xin trích lược, giới thiệu một số ý kiến.

Tác động tích cực đến bạn bè quốc tế

Đề cập sự quan tâm của dư luận với cuốn sách, ông Nguyễn Hoài Bắc, Việt kiều tại Canada nhìn nhận: “Những ngày qua, dư luận thế giới nóng lên từng giờ bởi căng thẳng giữa Nga - Mỹ - NATO vì chiến tranh tại điểm nóng Ukraina có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu mặt trận ngoại giao không làm hạ nhiệt, tháo gỡ được ngòi nổ... Nhưng dư luận trong nước và quốc tế cũng đặc biệt quan tâm đến cuốn sách: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Một trong những điểm nổi lên qua các ý kiến, bình luận là thống nhất cho rằng: Cuốn sách đã có những tác động tích cực đến bạn bè quốc tế, giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn và thêm tin tưởng vào con đường xây dựng CNXH, hiểu thêm về tình hình thực tế của Việt Nam cả thành tựu đạt được, cả những khó khăn, thách thức và những vấn đề đặt ra. Ông Hà Đăng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương cho rằng: “Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH; bổ sung thêm kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn cho CNXH trên thế giới, làm phong phú và hiện thực hóa thêm tư tưởng, mục tiêu, cách thức, con đường đi lên CNXH...”.

Nhiều ý kiến cho rằng, những vấn đề được nêu trong cuốn sách cả về lý luận và thực tiễn đã tạo thêm niềm tin trong bạn bè quốc tế về sự lựa chọn mô hình XHCN. Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho rằng: “Cuốn sách là sự đúc kết cô đọng, toàn diện và sâu sắc, trình bày văn phong khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ, được viết ra từ một nhà chính trị, một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, một nhà lý luận xuất sắc, một nhân cách trong sáng, nên có tính thuyết phục cao, sức lôi cuốn lớn không chỉ với nhân dân trong nước mà còn với đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế”.

Ông Lợi Minh, Việt kiều ở 119713 W.Pierson St, Litchfield Park (Bang Arizona, Hoa Kỳ) cho rằng: “Trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, cuốn sách đã giúp bà con ta hiểu đúng về đất nước mình, góp phần động viên kiều bào thêm tin tưởng vào con đường đi lên xây dựng CNXH, tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin ở đường lối phát triển của đất nước từ đó tích cực hướng về quê hương, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước”.

Bà Nguyễn Phương Nga cho biết: Nhiều bài viết trong cuốn sách đã được báo chí tại các nước, các đảng cánh tả đăng toàn văn và đưa vào các cơ sở nghiên cứu. Đáng chú ý tờ Sự thật của Nga đánh giá: Cuốn sách là minh chứng sống động cho công việc nghiêm túc mà ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang không ngừng thực hiện nhằm xác định mục tiêu và nhiệm vụ của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam trên con đường đi lên CNXH, xây dựng cơ sở tư tưởng, tính tới những thay đổi của tình hình quốc tế và đặc điểm dân tộc Việt Nam.

Cụ thể hóa chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện Việt Nam

Cuốn sách không chỉ góp phần vào kho tàng lý luận và thực tiễn về CNXH khoa học, bổ sung hoàn thiện, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn cho thấy sự cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể đóng vai trò rất quan trọng và Việt Nam đã làm tốt công việc này.

Những nội dung cốt lõi của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã được tác giả cuốn sách lý giải khúc triết, thuyết phục và rất dễ hiểu. Theo ông Hà Đăng: “Qua cuốn sách tác giả đã cho bạn đọc hiểu CNXH ở Việt Nam được phát triển trên nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có cơ sở khoa học vững chắc. Từ thực tiễn Việt Nam, tác giả đã chỉ ra một điều rất quan trọng đó là, đất nước nào cũng vậy, đảng cộng sản nào cũng vậy, muốn thành công trên con đường đi lên xây dựng CNXH thì phải đứng vững trên nền tảng tư tưởng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, phát huy vai trò chủ động, tích cực, vận dụng sáng tạo vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể để xác định đường lối, chủ trương, giải pháp phát triển đúng đắn, phù hợp và hiệu quả”.

Còn theo Đại tá Thái Trung Hiếu, CCB quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh: “Cuốn sách mang tính tổng kết những bài học sâu sắc về lý luận và thực tiễn mới, tiếp tục khẳng định con đường đi lên tất yếu của cách mạng Việt Nam và mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền CNXH. Cuốn sách còn cho thấy rõ một niềm tin yêu mãnh liệt của đồng chí Tổng Bí thư về con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Niềm tin yêu ấy đã được thấm vào từng trang viết giúp người đọc thêm vững vàng bản lĩnh, ý chí quyết tâm, đoàn kết chung sức, đồng lòng góp phần hiện thực hóa những giá trị cốt lõi về CNXH ở Việt Nam”.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc cho rằng: “Nội dung của cuốn sách toát lên, phản ánh được nhiều nội hàm quan trọng mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam đang thực thi và theo đuổi. Bắt nguồn từ Cương lĩnh ban đầu của Đảng đã trải qua 92 năm mà người sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự tổng kết, đánh giá và phát triển, mở rộng theo cách nhìn mới, sáng tạo mới, nhằm phù hợp với thực tế của Việt Nam và Thế giới trong giai đoạn hiện nay và tương lai gần”.

Nhiều bình luận cho rằng cuốn sách không chỉ tìm ra câu trả lời cho những vấn đề cốt lõi của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và còn tác động to lớn đến tư tưởng, tình cảm, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Thông qua cuốn sách, Tổng Bí thư cũng phân tích, định hướng cho người đọc hiểu rằng công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta càng đi vào chiều sâu thì càng phải đối diện với những khó khăn, phức tạp mới, đặt đất nước trước những cơ hội lớn và thách thức mới. Do đó chúng ta phải thường xuyên nhận thức cho đúng, vận dụng sáng tạo, tích cực nghiên cứu tổng kết bổ sung, phát triển và bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, bảo đảm cho học thuyết của chúng ta luôn sống động, tươi mới, cho phù hợp với diễn biến mới của tình hình thế giới và bối cảnh cụ thể của đất nước.

Góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ông Hà Đăng cho rằng: “Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời có ý nghĩa rất thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ mạnh mẽ các quan điểm sai trái về chủ nghĩa Mác - Lênin, về CNXH của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị”. Cùng với khẳng định, giữ vững và phát huy những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã giành được qua các thời kỳ cách mạng, phân tích làm rõ những vấn đề nổi lên, theo ông Hà Đăng: Tác giả cuốn sách còn nêu ra các giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường đấu tranh phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch...

Theo Đại tá Thái Trung Hiếu: “Cuốn sách còn giúp người đọc nhận diện rõ ràng hơn những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng thâm hiểm, tinh vi, biến ảo của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời cuốn sách là vũ khí sắc bén, cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, cung cấp nhiều luận chứng, luận cứ hữu ích cho đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…”.

Hơn 30 năm sống và làm ăn ở hải ngoại, ông Lợi Minh - Việt kiều Mỹ cho rằng: CNTB rất sợ CNCS trỗi đậy, do đó họ luôn tìm cách ngăn chặn “làn sóng đỏ”... Sự thất bại của Liên Xô và Đông Âu do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự chống phá bằng “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Họ cho rằng chủ nghĩa Mác-Lê nin đã lỗi thời, nhưng thực chất họ đang “đánh cắp tư duy” của Mác-Lênin để phát triển. Cuốn sách của Tổng Bí thư không chỉ khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin; khẳng định thành tựu của CNXH ở Việt Nam mà còn góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê nin, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam...”.

Đồng tình với nhiều ý kiến, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng: Những luận cứ khoa học và thực tiễn được tác giả khái quát trong cuốn sách đã thể hiện rõ tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo tư duy lý luận, nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Cuốn sách cũng cho thấy nền tảng tư tưởng của Đảng ta là hệ thống các quan điểm sâu sắc, toàn diện, hội tụ trí tuệ, tinh hoa của nhân loại, được tổng kết, bổ sung, phát triển cùng thời đại và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Đây chính là cơ sở để chúng ta đấu tranh phản bác mạnh mẽ với những quan điểm cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, phủ nhận con đường đi lên CNXH của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)
TIN LIÊN QUAN

Cuốn sách về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một công trình có tầm khái quát lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Có nhiều cách tiếp cận, góc nhìn khác nhau nhưng đều thống nhất khẳng định cuốn sách là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam: Khẳng định bản chất khoa học, cách mạng và con đường phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO PHÙNG KIM LÂN (TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM) |

Ngày 9.2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ mắt ra cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự lễ ra mắt sách có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa;  Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vương Trần |

Hà Nội - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Cuốn sách về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một công trình có tầm khái quát lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) |

Nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Có nhiều cách tiếp cận, góc nhìn khác nhau nhưng đều thống nhất khẳng định cuốn sách là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. 

Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam: Khẳng định bản chất khoa học, cách mạng và con đường phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

ĐẠI TÁ, NHÀ BÁO PHÙNG KIM LÂN (TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM) |

Ngày 9.2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ mắt ra cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự lễ ra mắt sách có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa;  Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Ra mắt sách của Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Vương Trần |

Hà Nội - Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gồm 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay.