Chuyên gia BRT quốc tế Karl Fjestrom:

Dự án BRT Hà Nội thất bại