Nhìn từ dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII:

Đột phá nhận thức, nâng tầm vai trò kinh tế tư nhân

Nguồn: Sách trắng VN 2020
Nguồn: Sách trắng VN 2020
Nguồn: Sách trắng VN 2020
Lên top