Động viên cán bộ lớn tuổi nghỉ sớm để lớp trẻ có nhiều cơ hội cống hiến