Đóng hầm vượt sông Sài Gòn để diễn tập phòng cháy chữa cháy