Doanh nghiệp, người dân kêu cứu, Bí thư Đà Nẵng hẹn đối thoại về sai phạm đất đai

Bí thư Đà Nẵng hẹn đối thoại với doanh nghiệp và người dân về vướng mắc trong xử lý sai phạm đất đai của thành phố
Bí thư Đà Nẵng hẹn đối thoại với doanh nghiệp và người dân về vướng mắc trong xử lý sai phạm đất đai của thành phố
Bí thư Đà Nẵng hẹn đối thoại với doanh nghiệp và người dân về vướng mắc trong xử lý sai phạm đất đai của thành phố