Đình chỉ một điểm giữ trẻ tại TPHCM vì có dấu hiệu bạo hành