Đình chỉ 6 cơ sở hành nghề y của người Trung Quốc tại Móng Cái