Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0: Năm điểm mới của Công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong kỷ nguyên số

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.
Lên top