Đến Facebook cũng... thất thủ vì mưa lớn ở Sài Gòn