Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đề xuất thành lập cảnh sát du lịch để bảo vệ du khách