Đề xuất quy định về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình. Ảnh: Minh Hùng
Lên top