Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm, giảm đại biểu thuộc cơ quan hành pháp

Lên top