Đề xuất kiểm toán công tác giám định để tránh oan sai, đùn đẩy trách nhiệm

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến Luật Giám định tư pháp.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến Luật Giám định tư pháp.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan đến Luật Giám định tư pháp.
Lên top