Đề xuất hỗ trợ 100% học phí cho con ngư dân 4 tỉnh miền Trung trong 2 năm học