Đề xuất giảm 5.400 tỉ đồng quỹ bảo hiểm cho doanh nghiệp