Đề xuất đưa ra tòa án xem xét tài sản không chứng minh được nguồn gốc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.