Đề xuất bỏ viên chức suốt đời: Đại biểu lo cơ chế xin - cho, tiêu cực

Lên top