Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để rơi hơn 20 triệu đồng, may mắn được cảnh sát nhặt và trả lại