Để người dân mạnh dạn tố cáo tham nhũng

Cần bảo vệ để người dân mạnh dạn tố cáo tham nhũng lãng phí hơn nữa. Tranh: Đan
Cần bảo vệ để người dân mạnh dạn tố cáo tham nhũng lãng phí hơn nữa. Tranh: Đan
Cần bảo vệ để người dân mạnh dạn tố cáo tham nhũng lãng phí hơn nữa. Tranh: Đan
Lên top