Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20 (Ảnh: UBKTTW)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20 (Ảnh: UBKTTW)
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 20 (Ảnh: UBKTTW)