Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đề nghị khen thưởng những gương sáng, dũng cảm trong mưa lũ ở Quảng Bình