VỤ KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH NGANG NHIÊN XÂY DỰNG VƯỢT TẦNG Ở KHÁNH HÒA:

Đề nghị “cắt ngọn” như tòa nhà 8B Lê Trực