Đề nghị các cơ sở thờ tự tuyên truyền đúng về dịch virus Corona

Người dân xin quẻ đầu năm tại đền Quan (Thành phố Thái Bình) - Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân xin quẻ đầu năm tại đền Quan (Thành phố Thái Bình) - Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân xin quẻ đầu năm tại đền Quan (Thành phố Thái Bình) - Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top