Bình Định:

Đề nghị Bộ Ngoại giao can thiệp để 31 tàu cá trú bão tại Indonesia và Philippines