Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đầy mâu thuẫn trong báo cáo về số người chết ở mỏ vàng Mà Sa Phìn