Đẩy mạnh việc khoán xe công, siết chặt việc chi cho lễ lạt, đi nghiên cứu nước ngoài

Giảm mạnh các khoản chi không cần thiết từ ngân sách như khánh tiết lễ lạt, xe công... là nội dung trong Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua chiều 9.11.
Giảm mạnh các khoản chi không cần thiết từ ngân sách như khánh tiết lễ lạt, xe công... là nội dung trong Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua chiều 9.11.
Giảm mạnh các khoản chi không cần thiết từ ngân sách như khánh tiết lễ lạt, xe công... là nội dung trong Nghị quyết về dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua chiều 9.11.
Lên top