Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Đấu tranh với những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng sáng 27.11. Ảnh: Kim Sơn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng sáng 27.11. Ảnh: Kim Sơn
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng sáng 27.11. Ảnh: Kim Sơn
Lên top