Đấu tranh với các âm mưu hoạt động chống phá, bảo đảm cho bầu cử thành công

Một trang web lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình
Một trang web lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình
Một trang web lợi dụng công tác chuẩn bị cuộc bầu cử để kích động, chống phá. Ảnh chụp màn hình
Lên top