Đấu tranh chống các trào lưu phủ nhận giá trị Tuyên ngôn Đảng Cộng sản

BTS |

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay.”

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội thảo.

Dự hội thảo có tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov, Hạ nghị sỹ, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga; giáo sư, tiến sỹ Thongsalit Mangnomek, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan Trung ương; đông đảo học giả, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cách đây 170 năm, vào tháng Hai năm 1848, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do Karl Marx và Friedrich Engels soạn thảo, được xuất bản lần đầu tại Anh. Đây là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng, đối với sự phát triển của thế giới, sự tiến bộ của nhân loại nói chung. 

Sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là bước ngoặt quyết định đối với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận chủ nghĩa Marx. Đó kết quả sự kết hợp giữa thành quả nghiên cứu khoa học với việc tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng trong giai cấp công nhân châu Âu giữa thế kỷ XIX của hai nhà tư tưởng vĩ đại Karl Marx và Friedrich Engels. 

Dưới ánh sáng của Tuyên ngôn, từ cuối thế kỷ XIX đến những năm 80 của thế kỷ XX, các cuộc cách mạng vô sản dù phải trải qua nhiều cam go, nhưng đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Đó là Công xã Paris 1871, cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, đã dẫn tới sự ra đời chính quyền của giai cấp công nhân và để lại những bài học kinh nghiệm vô giá cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, cuộc cách mạng đã mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; là thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và hệ thống xã hội chủ nghĩa ra đời… 

Ông Võ Văn Thưởng khẳng định 88 năm qua, được soi sáng bởi tư tưởng của “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản,” của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, huy động được mọi nguồn lực của đất nước, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại để giành những thắng lợi vẻ vang và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hơn 30 năm qua, đã khẳng định con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam lựa chọn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn; đồng thời cũng khẳng định và thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, trung thành, không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước và xu thế thời đại. 

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, kỷ niệm 170 năm ra đời “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là dịp thêm một lần nữa nhìn nhận sâu sắc giá trị đích thực và sức sống bền vững của những tư tưởng cơ bản trong Tuyên ngôn; đồng thời chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện và phát triển những tư tưởng cơ bản đó cho phù hợp với thời đại ngày nay, phù hợp với thành tựu của cách mạng thế giới; thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, cải cách ở các nước xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là dịp để nhận diện, đấu tranh, phản bác các trào lưu tư tưởng muốn phủ định giá trị, sức sống bền vững và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn, góp phần đấu tranh, xóa bỏ mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp. 

Báo cáo đề dẫn hội thảo, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đối với cách mạng Việt Nam, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” có vị trí đặc biệt quan trọng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp nhận tinh thần của Tuyên ngôn qua đọc và tiếp thu nội dung cơ bản “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lenin vào năm 1920 tại Paris (Pháp). 

Đây là một trong những tác phẩm thể hiện đúng đắn, sinh động tinh thần của Tuyên ngôn trong bối cảnh lịch sử mới của các cuộc cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.” Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua là minh chứng sống động thể hiện sự vận dụng, phát triển đúng đắn, sáng tạo tinh thần của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” trong điều kiện mới. Sự thật lịch sử đó xác nhận tính khoa học, cách mạng và sáng tạo của các nguyên lý cơ bản trong Tuyên ngôn. 

Tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga khẳng định, đã 170 năm trôi qua kể từ ngày công bố “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản,” song đây vẫn là một bước ngoặt lịch sử của chủ nghĩa Marx và toàn bộ phong trào cộng sản thế giới. Kết luận chính của tác phẩm này là ý tưởng về cái chết không thể tránh khỏi của xã hội tư bản và thay thế của nó bằng chủ nghĩa xã hội. 

“Đến nay, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn là ngôi sao sáng dẫn đường cho các lực lượng tiến bộ của Nga và toàn bộ hành tinh trái đất của chúng ta,” tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov nêu rõ. 

Tháng Hai năm 1848, cách đây vừa đúng 170 năm, tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo đã được công bố trước toàn thế giới. Được sự ủy thác của “Liên đoàn những người cộng sản”, tổ chức quốc tế đầu tiên của giai cấp công nhân và các đảng cộng sản, Karl Marx và Friedrich Engels đã thay mặt giai cấp công nhân, những người cộng sản và cả nhân loại tiến bộ trình bày toàn bộ những quy luật phát triển cơ bản của xã hội hiện đại; sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân; tính tất yếu bị phủ định của chủ nghĩa tư bản và tính tất thắng của chủ nghĩa cộng sản. 

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” giữ địa vị đặc biệt quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin. Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác bao gồm ba bộ phận hợp thành: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" là ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, giải phóng loài người vĩnh viễn thoát khỏi mọi áp bức, bóc lột giai cấp, bảo đảm cho loài người được thực sự sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. 

Nhân dịp này, tiến sỹ Dmitry Georgievich Novikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao Huy chương kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại tặng ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Xuân Thắng.

BTS
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết các văn nghệ sĩ tại TPHCM

Trường Sơn |

Hôm nay (12.2), đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết các văn nghệ sĩ đang an dưỡng tại nhà dưỡng lão Nghệ sĩ quận Gò Vấp (chùa Nghệ Sĩ, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM).

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao đề xuất chiến lược phát triển sách quốc gia

M.Q |

Ngày 9.2, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương - đã đến thăm và làm việc với Nhà xuất bản Trẻ tại TPHCM.

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

MINH CHÂU |

Sáng 8.2, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Những câu hỏi đặt ra trong vụ việc của Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng

Mi Lan |

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng đã được trả hộ chiếu và về Việt Nam. Xoay quanh vụ việc của 2 nghệ sĩ, đang có nhiều câu hỏi được đặt ra.

Kiên quyết xử lý các bãi tập kết cát trái phép sau phản ánh của Lao Động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trước ngày 20.8.2022, cơ quan chức năng sẽ xử lý triệt để các bãi tập kết cát trái phép nằm ở bên sông Thạch Hãn (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Đánh bại Thái Lan, U16 Việt Nam vào chung kết U16 Đông Nam Á 2022

MINH PHONG |

Với chiến thắng 2-0 trước U16 Thái Lan, U16 Việt Nam chính thức vào chung kết tranh chức vô địch giải U16 Đông Nam Á 2022. Đối thủ của Việt Nam sẽ được xác định sau khi trận bán kết giữa U16 Indonesia và U16 Myanmar kết thúc.

Quảng Ninh dừng các cuộc họp không cần thiết để phòng, chống cơn bão số 2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước diễn biến rất nhanh của cơn bão số 2, dự kiến sẽ đổ bộ vào các tỉnh, trong đó có Quảng Ninh vào khoảng chiều tối 10.8, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - yêu cầu dừng các cuộc họp không cần thiết để phòng, chống bão số 2.

Nhiều ngành học năm 2021 đạt 30 điểm vẫn rớt, năm nay có lặp lại?

Tường Vân |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều ngành ghi nhận điểm chuẩn lên đến trên 30 điểm mới có thể trúng tuyển. Điều này đồng nghĩa, dù đạt điểm tối đa, nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh vẫn trượt.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết các văn nghệ sĩ tại TPHCM

Trường Sơn |

Hôm nay (12.2), đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết các văn nghệ sĩ đang an dưỡng tại nhà dưỡng lão Nghệ sĩ quận Gò Vấp (chùa Nghệ Sĩ, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM).

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao đề xuất chiến lược phát triển sách quốc gia

M.Q |

Ngày 9.2, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương - đã đến thăm và làm việc với Nhà xuất bản Trẻ tại TPHCM.

Ông Võ Văn Thưởng thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân

MINH CHÂU |

Sáng 8.2, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Bà Rịa-Vũng Tàu) nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.