Đầu năm mới, bà con xã đảo Hòn Nghệ đón niềm vui có điện